Kewords 「snacks making machine」 trận đấu 650 sản phẩm.